Laddar Evenemang

Kallelse till ordinarie årligt föreningsmöte

Plats: Hotell Clarion Post, Göteborg
Tid: Fredag 13/10 kl 12:45 – 13:30

§ 1 Föreningsmötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av två rösträknare tillika justeringsmän att jämte ordförande justera protokoll

§ 5 Fråga om föreningsmötet utlysts i behörig tid

§ 6 Godkännande av dagordning

§ 7 Fastställande av röstlängd

§ 8 Verksamhetsberättelse (150701-161231, rapport från 2017)

§ 9 Resultat- och balansräkning (150701-161231, rapport från 2017)

§ 10 Revisionsberättelse

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen (150701-161231)

§ 12 Beslut om fördelning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

§ 13 Valberedningens förslag till förtroendeposter

§ 14 Val av styrelseordförande – ej aktuellt, mandatperiod till 2018

§ 15 Val av vice ordförande

§ 16 Val av styrelseledamöter

§ 17 Val av suppleanter

§ 18 Val av valberedning

§ 19 Val av medlemsrevisor och revisorssuppleant

§ 20 Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet samt ärenden angående stadgeändring

§ 21 Motioner

§ 22 Övriga ärenden

§ 23 Årsmötet avslutas

Bilagor:
Kallelse till årsmöte (PDF)
Stadgar för Swedish Pain Society

Till toppen