Laddar Evenemang

Sammanfattning
Kursens syfte är att ge grundläggande kliniska kunskaper om långvarig smärta, som drabbar cirka en tredjedel av befolkningen och orsakar stor ekonomisk börda. För att stärka det professionella bemötandet och ge en patientsäker behandling/rehabilitering är det viktigt att läkaren kan smärtans fysiologi och mekanismer, förstår hur annan samsjuklighet påverkar smärtsinne och behandling, genomför riktad undersökning och smärtanalys samt presenterar behandlings- och rehabiliteringsplan. Kännedom om när vilka ickefarmakologiska behandlingsmetoder ska erbjudas den enskilde patienten för att öka funktions- och aktivitetsnivå är avgörande för att förhindra ytterligare nedsättningar i arbets- och vardagslivet.

Delmål angivna av kursgivare
Allmänmedicin: c1, c2, c6 och c7.
Rehabiliteringsmedicin: c1, c2, c3, c4, c9 och c10.
Reumatologi: c5. Smärtlindring: c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11 och c12.

Din handledare kan intyga att du gått kurs inom de delmål du behöver uppnå enligt den gamla föreskriften (SOSFS 2008:17). (En kurs kan avse flera delmål. Det kan också finnas delmål som kan uppfyllas först efter att du gått flera olika kurser.)

Kursens mål och innehåll
Efter kursen ska deltagaren: förstå den ekonomiska bördan och omfattningen av problematiken; förstå de patofysiologiska mekanismerna bakom långvarig smärta; kunna kartlägga samjuklighet som underhåller smärtan och styr behandlingen; kunna genomföra smärtanalys; utredning och diagnostik; få de grundläggande teoretiska kunskapen avseende läkemedelsbehandling och långtidsrisker förenade med den; känna till de icke- farmakologiska behandlingsmetoderna (fysikaliska, hjälpmedel, psykologiska, multimodala); kunna bedöma lämplighet samt utvärdera effekten av olika behandlingsinterventioner; ha kännedom hur man tillämpar ICF (International Classification of Functioning and Disability) för att fastställa funktions- och aktivitetsnivå och bedöma omgivningsfaktorer; utvärdera rehabiliteringspotential inklusive arbetslivsinriktad; förbättra utfärdande av försäkringsmedicinska intyg på smärtpatienter med eller utan samsjuklighet.

Kursens upplägg
Kursen består av fem sammanhängande hela arbetsdagar. Upplägget varierar mellan föreläsningar, grupparbete och praktiska övningar med eller utan patienter. Stort fokus läggs på att deltagarna lär sig professionellt bemötande, smärtanalys och diagnostiska metoder samt på att deltagarna kan presentera och resonera kring handläggnings- och behandlingsförslag.

Deltagarna ska ta med sig åtminstone ett patientfall (långvarig smärta med eller utan samsjuklighet) som underlag till grupparbetet. Grupparbetet kommer att ledas av smärt- och/eller rehabiliteringsläkare.

Kringkostnader
Kostnader för kost, logi och eventuell resa.

Antal kursplatser
35

Krav för godkänt
Teoretisk del: skriftligt prov med flervalsfrågor (30 frågor med 3 svarsalternativ), 40 minuter.

Praktisk del: Objektiv strukturerad klinisk undersökning (varje deltagare besöker 2 stationer och kartlägger ett patientfall/station, 10 minuter per station). Varje station har en beskrivning av fallet och en uppgift som ska lösas på 10 minuter, till exempel göra en strukturerad intervju, genomföra en riktad klinisk undersökning eller föreslå behandlings- och rehabiliteringsförslag. Varje station har en observatör (överläkare i smärtlindring och/eller rehabiliteringsmedicin) som markerar vilka krav på uppgiften som uppfylls.

För att klara av kursen krävs 100 % aktivt deltagande, presentation av eget patientfall, 75 % rätta svar i den teoretiska delen och 75 % rätt i den praktiska delen.

Kursansvarig
Indre Bileviciute-Ljungar, överläkare i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring samt docent i rehabiliteringsmedicin på Institutionen för Kliniska Vetenskaper vid Karolinska Institutet.

Till toppen