Laddar Evenemang

Kallelse till ordinarie årsmöte 2021

Plats: Möte via Zoom, länk publiceras på SPS hemsida före mötet.
Tid: Fredag 19 mars kl.11:30 – 12:30

§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Fråga om årsmötet utlysts i behörig tid
§ 3 Val av mötesordförande
§ 4 Val av mötessekreterare
§ 5 Val av två rösträknare tillika justeringspersoner att jämte mötesordförande justera protokoll.
§ 6 Fastställande av dagordning och övriga frågor
§ 7 Fastställande av röstlängd
§ 8 Verksamhetsberättelse (2020)
§ 9 Resultat- och balansräkning (2020)
§ 10 Revisionsberättelse
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen (2020)
§ 12 Beslut om fördelning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
§ 13 Förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret (2021)
§ 14 Fastställande av medlemsavgiftens storlek
§ 15 Valberedningens förslag till förtroendeposter och val av förtroendeposter

  • Val av ordförande
  • Val av styrelseledamöter
  • Val av suppleanter
  • Val av medlemsrevisor och revisorssuppleant
  • Val av valberedning (3 personer)

§ 16 Ansökan om att bli associerad förening i SPS av Kiropraktiska Föreningen i Sverige (KFS).

§ 17 Motioner

  • Motion om stadgeförändring gällande styrelsearbetet och mandatperioder

§ 18 Övriga frågor
§ 19 Årsmötet avslutas

Till toppen