Laddar Evenemang

Länk till zoom-möte

Swedish Pain Societys årsmöte arrangeras via Zoom, den 25 maj, kl. 17.00 – 18.00.
Klicka här för att ansluta till mötet

Kallelse till ordinarie årsmöte 2020

Plats: Möte via Zoom, länk publiceras på SPS hemsida före mötet.
Tid: Måndag 25 maj 17.00-18.00

§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Fråga om årsmötet utlysts i behörig tid
§ 3 Val av mötesordförande
§ 4 Val av mötessekreterare
§ 5 Val av två rösträknare tillika justeringspersoner att jämte mötesordförande justera protokoll.
§ 6 Fastställande av dagordning och övriga frågor
§ 7 Fastställande av röstlängd
§ 8 Verksamhetsberättelse (2019)
§ 9 Resultat- och balansräkning (2019)
§ 10 Revisionsberättelse
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen (2019)
§ 12 Beslut om fördelning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
§ 13 Förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret (2020)
§ 14 Fastställande av medlemsavgiftens storlek
§ 15 Valberedningens förslag till förtroendeposter och val av förtroendeposter

  • Val av vice ordförande
  • Val av styrelseledamöter (3 personer)
  • Val av suppleanter (4 personer)
  • Val av medlemsrevisor och revisorssuppleant
  • Val av valberedning (3 personer)

Följande mandatperioder sträcker sig till vårmötet 2021:

  • Ordförande – Anna Bjarnegård Sellius
  • Styrelseledamöter: Britt Hedenberg-Magnusson, Stefan Lundeberg
  • Suppleanter: Märta Segerdahl, Marita Rydå, Anna Unneby

§ 16 Motioner
§ 17 Övriga frågor
§ 18 Årsmötet avslutas

Till toppen