Laddar Evenemang

Till deltagarna på SPS utbildningsdag

SPS har beslutat att med kort varsel ställa in utbildningsdagen i Stockholm den 13 mars.
Grunden för beslutet är att flera av våra föreläsare tvingats lämna återbud av olika anledningar.
Det planerade årsmötet skjuts upp och information om nytt datum kommer att meddelas via epost och information på hemsidan.

Den planerade utbildningsdagen Smärtbehandling i Primärvården, imorgon 12 mars, kommer att genomföras som planerat.

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Swedish Pain Society

Välkomna till Swedish Pain Society’s (SPS) utbildningsdag 2020

Årets tema är ”Prevention of Pain”

Förutom inspiration och ett gemensamt lärande finns möjlighet till nätverkande och diskussion med övriga deltagare under såväl årsmöte, pauser och ledda gruppdiskussioner.

Den nationella strategin för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar syftar till att utveckla vården så att den blir effektivare, får högre kvalitet och så att den i högre grad involverar patienterna. Man lyfter fram personcentrerad vård, kunskapsbaserad vård och preventiv/tidig upptäckt som faktorer kan stärka och främja utvecklingen av en hälsofrämjande förhållningsätt i hela hälso- och sjukvården. Medicinska riktlinjer för kortvarig smärta belyser vikten av god smärtbehandling. Otillräcklig smärtbehandling kan leda till långvariga och betydligt mer svårbehandlade smärtor.

Idag lever en av fem invånare i Sverige med en behandlingskrävande långvarig smärta. Förutom det lidande den orsakar, så är långvarig smärta är en lika stor socioekonomisk börda för samhället som all psykiatrisk ohälsa sammantagen. Våra behandlingsresultat på sikt vid långvarig smärta, mätt som mindre smärta, arbetsåtergång eller annat utfallsmått, är långt ifrån bra. Smärta är också den vanligaste diagnosen hos flergångsbesökare inom primärvården. Skulle vi med bättre riskbedömning och tidiga åtgärder kunna förhindra att ett större antal akuta smärttillstånd utvecklas till långvariga?

Vilka insatser som beskrivs som preventivt varierar för olika tillstånd, men det som är gemensamt verkar vara tidig upptäckt, information och utbildning.

Ur programmet:
Preoperativ smärtbehandling är en viktig del av de knappt 2 miljoner patienter som årligen genomgår en operation eller intervention i Sverige. Smärta är sannolikt det vanligaste symptomet i denna grupp. Hur, när och vem skall vi behandla? Är det några vi skall vara särskilt uppmärksamma på? För att undvika onödigt lidande, utveckling av långvarig smärta eller läkemedelsberoende är det viktigt att ha kunskap om preoperativ smärtlindring

God smärtsjukvård måste göras tillgänglig för barn och ungdomar överallt i landet för att förebygga att de blir vuxna med smärta.

Tid: Fredag 13 mars 2020, ca. kl. 9.00 – 16.00
Plats: Bryggarsalen Konferens, Event & Konsert, Norrtullsgatan 12N, 102 35 Stockholm

Program utbildningsdag 13 mars 2020

9.00Registrering och kaffe
9.30 Inledning
Anna Bjarnegård Sellius, Ordförande Swedish Pain Society
9.45Perioperativ smärtbehandling, en viktig och ibland underskattad del av operationsprocessen
Peter Dahm, Överläkare, Med. Dr. och Verksamhetschef AnOpIVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal
10.30Paus/bensträckare
10.45Ingen människa är en ö. Om smärta som social företeelse och hur barn och föräldrar påverkar varandra när det gör ont.
Sofia Paulsson, smärtläkare och allmänläkare från Ungdomsenheten på Sachsska/Södersjukhuset Region Stockholm
11.30 Årsmöte SPS
12.30Lunch
13.30 Ett aktivt liv med långvarig smärta?
Linda Holmström, Med dr, leg sjukgymnast, Funktionsområdeschef, Medicinsk Psykologi, Funktion Hälsoprofessioner, Karolinska Institutet, Stockholm
14.15Cafédiskussioner
14.45Fikapaus
15.15Sammanfattning gruppdiskussioner
15.25Rehabkoordinatorns syn på prevention
Marita Rydå, Specialistarbetsterapeut/Rehabkoordinator Arbetsmiljöenheten Region Jönköpings län
15.40NPO/NAG - Nationell arbetsgrupp Smärta - Arbete pågår nationellt och i regionerna.
Anna Bjarnegård Sellius, RPT Smärta Västra Götalandsregionen
Marcelo Rivano Fischer, ordförande NAG
15.55Information från Swedish Pain Society (SPS).
Anna Bjarnegård Sellius, ordförande (SPS)
Avslutar ca kl 16.00
Till toppen