Kurs: Smärta – från fysiologi till multimodal rehabilitering (15 hp)

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om smärta och smärtbehandling. Kursen tar upp akuta, subakuta och långvariga smärttillstånd och utgår från en patientcentrerad hållning där kursens fem avsnitt är integrerade utifrån ett smärtetiologiskt perspektiv (nociceptiv, neuropatisk och nociplastisk smärta). Du kommer att få fördjupade kunskaper avseende omhändertagande av en patient med […]

ISPP International Symposium on Pediatric Pain 2022, 24-27 mars

13th International Symposium on Pediatric Pain 24–27 Mars 2022 Cordis Hotel, Auckland, New Zeeland ​Conference Theme: Diversity, Equity, Access Vision: To enhance excellence in clinical practice for the management of children and young people in pain by showcasing influential knowledge and vanguard research.

EFIC möte 2022, 27-30 april

27 – 30 APRIL 2022, DUBLIN, IRELAND PAIN IN EUROPE XII   12TH CONGRESS OF THE EUROPEAN PAIN FEDERATION EFIC ™ TARGETING PAIN AND ITS COMORBIDITIES IN THE DIGITAL AGE […]