Marie Lydell – Att återgå eller inte återgå?

Föreläsare Marie Lydell, sjukgymnast, lektor inom folkhälsovetenskap på högskolan i Halmstad. Muskuloskeletala besvär är en vanlig orsak till sjukskrivning, vilket innebär ett lidande för den sjukskrivne och ekonomiska konsekvenser för samhället. Det övergripande syftet med min avhandling var därför att identifiera flerdimensionella prediktorer och psykosociala faktorer, för att återgå i arbete, hos personer som är sjukskrivna pga. av muskuloskeletala besvär, under en 10-års period. Studie I och studie II är en 1-års- respektive 5- och 10-årsuppföljning av 385 personer som alla genomgått en rehabilitering för sjukskrivna personer med muskuloskeletala besvär. Friskskrivna och sjukskrivna personer jämfördes avseende bakgrund, fysiska, psykosociala och arbetsrelaterade faktorer. Vid rehabstarten svarade personerna också på en fråga i en enkät ”Vilka framtidsplaner har du gällande ditt fortsatta arbetsliv?” De svaren ligger till grund för studie III och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. De framkomna kategorierna jämfördes med personernas arbetssituation 1, 5, och 10 år efter rehabiliteringen. Studie IV är en jämförelse av psykosociala faktorer mellan friska och sjukskrivna personer med muskuloskeletala besvär, vilket båda grupperna hade för 10 år sedan. Faktorer som skiljde grupperna i studie I och II åt var kön, ålder, utbildning, antal sjukskrivningsdagar före rehabilitering, kondition, självskattad smärta, självskattad funktionsförmåga, livskvalitet, livshändelser samt lätt arbete. I studie III framkom tre kategorier, ”motivation och optimism”, ”begränsningar att övervinna” och ”hinder och tveksamhet”, samt nio underkategorier. Personerna i underkategorierna ”drivkraft”, ”nya möjligheter” och ”efterfrågar ett annat jobb” hade bytt arbete och de i underkategorin ”reducerad arbetstid” arbetade deltid fem år efter att de deltagit i rehabiliteringen. I studie IV hade den friska gruppen en högre livskvalitet, bättre kontroll över sin arbetssituation, bättre känsla av sammanhang och fler stora livshändelser. Konklusion: Avhandlingen fokuserar på friskfaktorer för arbetsåtergång, i linje med den salutogena teorin. När arbetsåtergång ska bedömas och förutspås hos personer med muskuloskeletala besvär är det viktigt att ha ett flerdimensionellt perspektiv och ta hänsyn till både fysiska-, psykosociala- och arbetsfaktorer. Därmed kan rehabilitering skräddarsys för varje individ och sjukskrivning minskas.

  • 23:03
Föreläsare Marie Lydell, sjukgymnast, lektor inom folkhälsovetenskap på högskolan i Halmstad.
Muskuloskeletala besvär är en vanlig orsak till sjukskrivning, vilket innebär ett lidande för den sjukskrivne och ekonomiska konsekvenser för samhället.
Det övergripande syftet med min avhandling var därför att identifiera flerdimensionella prediktorer och psykosociala faktorer, för att återgå i arbete, hos personer som är sjukskrivna pga. av muskuloskeletala besvär, under en 10-års period. Studie I och studie II är en 1-års- respektive 5- och 10-årsuppföljning av 385 personer som alla genomgått en rehabilitering för sjukskrivna personer med muskuloskeletala besvär. Friskskrivna och sjukskrivna personer jämfördes avseende bakgrund, fysiska, psykosociala och arbetsrelaterade faktorer. Vid rehabstarten svarade personerna också på en fråga
i en enkät ”Vilka framtidsplaner har du gällande ditt fortsatta arbetsliv?” De svaren ligger till grund för studie III och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. De framkomna kategorierna jämfördes med personernas arbetssituation 1, 5, och 10 år efter rehabiliteringen. Studie IV är en jämförelse av psykosociala faktorer mellan friska och sjukskrivna personer med muskuloskeletala besvär, vilket båda grupperna hade för 10 år sedan.
Faktorer som skiljde grupperna i studie I och II åt var kön, ålder, utbildning, antal sjukskrivningsdagar före rehabilitering, kondition, självskattad smärta, självskattad funktionsförmåga, livskvalitet, livshändelser samt lätt arbete. I studie III framkom tre kategorier, ”motivation och optimism”, ”begränsningar att övervinna” och ”hinder och tveksamhet”, samt nio underkategorier. Personerna i underkategorierna ”drivkraft”, ”nya möjligheter” och ”efterfrågar ett annat jobb” hade bytt arbete och de i underkategorin ”reducerad arbetstid” arbetade deltid fem år efter att de deltagit i rehabiliteringen.
I studie IV hade den friska gruppen en högre livskvalitet, bättre kontroll över sin arbetssituation, bättre känsla av sammanhang och fler stora livshändelser.
Konklusion: Avhandlingen fokuserar på friskfaktorer för arbetsåtergång, i linje med den salutogena teorin. När arbetsåtergång ska bedömas och förutspås hos personer med muskuloskeletala besvär är det viktigt att ha ett flerdimensionellt perspektiv och ta hänsyn till både fysiska-, psykosociala- och arbetsfaktorer. Därmed kan rehabilitering skräddarsys för varje individ och sjukskrivning minskas.