Metha Brattwall – Smärtlindring efter dagkirurgi

Föreläsare Metha Brattwall, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal An/Op/IVA/Sc Dagkirurgi innebär att patienten opereras över dagen, lämnar sjukhuset för att gå hem och sova i egen säng. Detta ställer stora krav på all planering och profylaxbehandling, särskilt gällande smärtlindringen. All planering ska vara klar redan före operationsstart och patienten skall i god tid ha fått noggrann information. Förutsättningar för hemgång: • god smärtlindring • minimalt postoperativt illamående, klara av att äta och dricka • minimal cerebral påverkan • mobilisering Allt detta uppnås genom att använda olika förebyggande behandlingar. Den viktigaste faktorn är att minimera mängden opioider och klara smärtlindringen med hjälp av olika alternativa metoder, dvs multimodal analgetisk strategi. Multimodal behandlingsstrategi är viktig, det betyder att man använder en kombination av minst 2 olika smärtstillande läkemedel med olika verkningsmekanismer vilket leder till en additiv eller synergistisk effekt. Genom denna förstärkande effekt kan man använda lägre doser och därmed minska dosberoende biverkningar utan att få försämrad effekt Pågående smärta redan före operation är den enskilt mest betydelsefulla faktorn för att förutsäga postoperativ smärtproblematik.Det här är en patientgrupp som man bör fånga in redan preoperativt för att kunna lägga upp en plan för den postoperativa vården. I denna planläggning ingår patientsamtalet som en viktig del då dessa patienter ofta hyser en stor oro inför ingreppet och eftervården, men också då man kan få värdefull information om tidigare upplevelser och resultat av tidigare använda metoder. Det är mycket viktigt att patienten så långt det är möjligt tar sina ordinarie smärtstillande läkemedel och att opioiddoser anpassas till eventuell tolerans. Blockader och ad juvantia kan vara värdefullt. Man bör även ha en dialog med ansvarig kirurg för att överväga om det finns möjlighet att optimera operationsmetod, eventuellt passar inte patienten för dagkirurgi. Perifera blockader fungerar väl och förenklar perioden på sjukhuset och hemgången, men det finns en risk att svår smärta uppstår när blockaden släpper. För att förhindra att detta sker hemma mitt i natten är det viktigt att patienten noggrant informerats om lämplig smärtbehandling och att sådan har startats redan innan blockadeffekten upphör. Vid utskrivning ska information ges om proceduren som genomförts, vilken typ och grad av smärta som är att förvänta och vilken medicinering patienten ska ta för att förebygga smärta. Även råd om vid behovsmedicinering ska ges. Patientens förväntade smärta har stor betydelse. Tidig mobilisering är viktig även som del i smärtbehandlingen. Telefonnummer dit patienten kan vända sig vid problem, dag eller natt, ska alltid ges.

  • 18:08
Föreläsare Metha Brattwall, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal An/Op/IVA/Sc

Dagkirurgi innebär att patienten opereras över dagen, lämnar sjukhuset för att gå hem och sova i egen säng. Detta ställer stora krav på all planering och profylaxbehandling, särskilt gällande smärtlindringen. All planering ska vara klar redan före operationsstart och patienten skall i god tid ha fått noggrann information.
Förutsättningar för hemgång:
• god smärtlindring
• minimalt postoperativt illamående, klara av att äta och dricka
• minimal cerebral påverkan
• mobilisering
Allt detta uppnås genom att använda olika förebyggande behandlingar. Den viktigaste faktorn är att minimera mängden opioider och klara smärtlindringen med hjälp av olika alternativa metoder, dvs multimodal analgetisk strategi. Multimodal behandlingsstrategi är viktig, det betyder att man använder en kombination av minst 2 olika smärtstillande läkemedel med olika verkningsmekanismer vilket leder till en additiv eller synergistisk effekt. Genom denna förstärkande effekt kan man använda lägre doser och därmed minska dosberoende biverkningar utan att få försämrad effekt Pågående smärta redan före operation är den enskilt mest betydelsefulla faktorn för att förutsäga postoperativ smärtproblematik.Det här är en patientgrupp som man bör fånga in redan preoperativt för att kunna lägga upp en plan för den postoperativa vården. I denna planläggning ingår patientsamtalet som en viktig del då dessa patienter ofta hyser en stor oro inför ingreppet och eftervården, men också då man kan få värdefull information om tidigare upplevelser och resultat
av tidigare använda metoder. Det är mycket viktigt att patienten så långt det är möjligt tar sina ordinarie smärtstillande läkemedel och att opioiddoser anpassas till eventuell tolerans. Blockader och ad juvantia kan vara värdefullt. Man bör även ha en dialog med ansvarig kirurg för att överväga om det finns möjlighet att optimera operationsmetod, eventuellt passar inte patienten för dagkirurgi. Perifera blockader fungerar väl och förenklar perioden på sjukhuset och hemgången, men det finns en risk att svår smärta uppstår när blockaden släpper. För att förhindra att detta sker hemma mitt i natten är det viktigt att patienten noggrant informerats om lämplig smärtbehandling och att sådan har startats redan innan blockadeffekten upphör. Vid utskrivning ska information ges om proceduren som genomförts, vilken typ och grad av smärta som är att förvänta och vilken medicinering patienten ska ta för att förebygga smärta. Även råd om vid behovsmedicinering ska ges. Patientens förväntade smärta har stor betydelse. Tidig mobilisering är viktig även som del i smärtbehandlingen. Telefonnummer dit patienten kan vända sig vid problem, dag eller natt, ska alltid ges.