Susann Arvidsson – Health promoting factors in people with chronic musculoskeletal pain

Susann Arvidsson, sjuksköterska, filosofie doktor inom omvårdnad, vikarierande lektor. I denna avhandling har hälsofrämjande faktorer vid långvarig muskuloskeletal smärta och reumatiska sjukdomar studerats. Det övergripande syftet, som hade ett salutogenetiskt synsätt som grund, var att beskriva hälsofrämjande faktorer hos personer med långvarig muskuloskeletal smärta och hos personer med reumatiska sjukdomar, och att utvärdera effekterna av en interventionsstudie med ett egenvårdsfrämjande PBL-program för personer med reumatiska sjukdomar som hade långvarig muskuloskeletal smärta, sömnstörningar och/eller svår trötthet. Resultaten visade på att det fanns vissa gemensamma faktorer, som att känna sig utvilad efter sömn, att ha en god sömn och att ha ett känslomässigt stöd, som främjade en förbättrad hälsorelaterad livskvalitet för personer med långvarig muskuloskeletal smärta eller med reumatiska sjukdomar. För personer med reumatiska sjukdomar var även en stark känsla av sammanhang och att ha arbetsförmåga till någon procent viktiga hälsofaktorer. Personer med reumatiska sjukdomar upplevde hälsofrämjande egenvård som ett sätt att leva och att det innebar att utföra dialoger, maktkamper och val både inom sig själv men också med omgivningen. Resultatet visade även att personer med reumatiska sjukdomar med hjälp av deltagandet i ett ettårigt egenvårdsfrämjande PBL-program förbättrade sin egenmakt (empowerment) och att de genomförde livsstilsförändringar för att främja sin hälsa. Resultatet från avhandlingen bidrar till kunskap för införandet av ett mer salutogenetiskt synsätt inom reumatologisk vård och forskning.

  • 22:42
Susann Arvidsson, sjuksköterska, filosofie doktor inom omvårdnad, vikarierande lektor.

I denna avhandling har hälsofrämjande faktorer vid långvarig muskuloskeletal smärta och reumatiska sjukdomar studerats. Det övergripande syftet, som hade ett salutogenetiskt synsätt som grund, var att beskriva hälsofrämjande faktorer hos personer med långvarig muskuloskeletal smärta och hos personer med reumatiska sjukdomar, och att utvärdera effekterna av en interventionsstudie med ett egenvårdsfrämjande PBL-program för personer med reumatiska sjukdomar som hade långvarig muskuloskeletal smärta, sömnstörningar och/eller svår trötthet.

Resultaten visade på att det fanns vissa gemensamma faktorer, som att känna sig utvilad efter sömn, att ha en god sömn och att ha ett känslomässigt stöd, som främjade en förbättrad hälsorelaterad livskvalitet för personer med långvarig muskuloskeletal smärta eller med reumatiska sjukdomar. För personer med reumatiska sjukdomar var även en stark känsla av sammanhang och att ha arbetsförmåga till någon procent viktiga hälsofaktorer. Personer med reumatiska sjukdomar upplevde hälsofrämjande egenvård som ett sätt att leva och att det innebar att utföra dialoger, maktkamper och val både inom sig själv men också med omgivningen. Resultatet visade även att personer med reumatiska sjukdomar med hjälp av deltagandet i ett ettårigt egenvårdsfrämjande PBL-program förbättrade sin egenmakt (empowerment) och att de genomförde livsstilsförändringar för att främja sin hälsa. Resultatet från avhandlingen bidrar till kunskap för införandet av ett mer salutogenetiskt synsätt inom reumatologisk vård och forskning.