Mike Kemani – Internetbaserad acceptans- och värdeorienterad exponeringsbehandling vid fibromyalgi

Mike Kemani, legitimerad psykolog, doktorand Smärtcentrum/Beteendemedicinsk smärtbehandling, Karolinska Universitetssjukhuset Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är ett lovande behandlingsalternativ vid fibromyalgi (FM). Studier har visat att behandlingsprotokoll baserade på kognitiv beteendeterapi kan transkriberas till ett internetformat med bibehållen effektivitet. Detta är den första utvärderingen av ett ACT-baserat behandlingsprogram för fibromyalgi via internet. Syftet med studien var att utvärderade effektivitet och hälsoekonomiska effekter av ett acceptans- och värdebaserad exponeringsbehandlig för FM. Deltagare var 41 självanmälda kvinnor med fibromyalgidiagnos. Det 10 veckor långa programmet inkluderade arbete med acceptans, medveten närvaro, värden och systematisk exponering för fibromyalgisymptom och relaterade problemsituationer. Deltagarna hade regelbunden kontakt med en terapeut via internet. Självskattningar gjordes innan behandling (pre), direkt efter avslutad behandling (post), samt vid 3 och 6 månader efter avslutad behandling. Sjuttio procent genomförde hela behandlingen, 98% genomförde post-skattningen och 90% genomförde 6-månadersskattningen. Multipel imputation användes för att ersätta saknad data. Inomgruppseffektstorlekar från pre- till 6-månadersmätningen var moderata till stora (Cohen’s d: 0.62–1.56) avseende FM-symptom, symptominterferens, handikapp, livskvalitet, depression, ångest, utmattning och psykologisk flexibilitet. De ekonomiska analyserna visade på signifikanta samhälleliga kostnadsreduktioner med hänsyn tagen till behandlingskostnaden. Resultaten indikerar att denna internetbaserade acceptans- och värdebaserade exponeringsbehandling för fibromyalgi är ett effektivt och kostnadseffektivt behandlingsalternativ. Randomiserade kontrollerade studier behövs för att kunna styrka dessa fynd.

  • 16:11
Mike Kemani, legitimerad psykolog, doktorand
Smärtcentrum/Beteendemedicinsk smärtbehandling, Karolinska Universitetssjukhuset

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är ett lovande behandlingsalternativ vid fibromyalgi (FM). Studier har visat att behandlingsprotokoll baserade på kognitiv beteendeterapi kan transkriberas till ett internetformat med bibehållen effektivitet. Detta är den första utvärderingen av ett ACT-baserat behandlingsprogram för fibromyalgi via internet.

Syftet med studien var att utvärderade effektivitet och hälsoekonomiska effekter av ett acceptans- och värdebaserad exponeringsbehandlig för FM.

Deltagare var 41 självanmälda kvinnor med fibromyalgidiagnos. Det 10 veckor långa programmet inkluderade arbete med acceptans, medveten närvaro, värden och systematisk exponering för fibromyalgisymptom och relaterade problemsituationer. Deltagarna hade regelbunden kontakt med en terapeut via internet. Självskattningar gjordes innan behandling (pre), direkt efter avslutad behandling (post), samt vid 3 och 6 månader efter avslutad behandling.

Sjuttio procent genomförde hela behandlingen, 98% genomförde post-skattningen och 90% genomförde 6-månadersskattningen. Multipel imputation användes för att ersätta saknad data. Inomgruppseffektstorlekar från pre- till 6-månadersmätningen var moderata till stora (Cohen’s d: 0.62–1.56) avseende FM-symptom, symptominterferens, handikapp, livskvalitet, depression, ångest, utmattning och psykologisk flexibilitet. De ekonomiska analyserna visade på signifikanta samhälleliga kostnadsreduktioner med hänsyn tagen till behandlingskostnaden.

Resultaten indikerar att denna internetbaserade acceptans- och värdebaserade exponeringsbehandling för fibromyalgi är ett effektivt och kostnadseffektivt behandlingsalternativ. Randomiserade kontrollerade studier behövs för att kunna styrka dessa fynd.