Emmanuel Bäckryd – Cerebrospinalvätskan och smärtanalys

Emmanuel Bäckryd, överläkare, doktorand Smärt- och Rehabiliteringscentrum och Hälsouniversitetet, Linköping Eftersom cerebrospinalvätskan omger ryggmärg och hjärna, kan denna kroppsvätska tänkas spegla patofysiologiska processer i centrala nervsystemet vid svår, långvarig smärta. Cerebrospinalvätskan är alltså en potentiell källa till biomarkörer för olika smärttillstånd, och lumbalpunktion skulle därmed i framtiden kunna bli en hjälp i smärtanalysen. Föreläsningen innehåller tre delar. Först ges några grundläggande fakta om cerebrospinalvätskan. Därefter presenteras några exempel från litteraturen på försök att finna biomarkörer i cerebrospinalvätska hos människa. Dessa exempel illustrerar både möjligheter och svårigheter inom området. Slutligen redovisas resultat från en aktuell studie vid Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Linköping, där patienter med kronisk, post-kirurgisk, perifer neuropatisk smärta hade lägre halter av beta-endorfin i cerebrospinalvätskan än friska kontroller. Kan detta tyda på ett bristfälligt endogent smärthämningssystem hos dessa patienter? Emmanuel Bäckryd är överläkare vid Smärtenheten, Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Linköping, samt doktorand vid Hälsouniversitetet, Linköping. Han är specialist i Anestesi och Intensivvård samt Smärtlindring, och innehavare av Nordic Diploma in Advanced Pain Medicine. Han har också en kandidatexamen i teologi. Kliniskt arbetar Emmanuel i huvudsak med cancer-relaterad smärta, komplicerad akut smärta hos inneliggande patienter, samt kronisk neuropatisk smärta. Hans doktorandprojekt handlar om cerebrospinalvätskan vid svåra smärttillstånd, dels som en infusionsväg för läkemedel (intrathekal analgesi), dels som potentiell källa för biomarkörer vid neuropatisk smärta.

  • 16:03
Emmanuel Bäckryd, överläkare, doktorand
Smärt- och Rehabiliteringscentrum och Hälsouniversitetet, Linköping

Eftersom cerebrospinalvätskan omger ryggmärg och hjärna, kan denna kroppsvätska tänkas spegla patofysiologiska processer i centrala nervsystemet vid svår, långvarig smärta. Cerebrospinalvätskan är alltså en potentiell källa till biomarkörer för olika smärttillstånd, och lumbalpunktion skulle därmed i framtiden kunna bli en hjälp i smärtanalysen. Föreläsningen innehåller tre delar. Först ges några grundläggande fakta om cerebrospinalvätskan. Därefter presenteras några exempel från litteraturen på försök att finna biomarkörer i cerebrospinalvätska hos människa. Dessa exempel illustrerar både möjligheter och svårigheter inom området. Slutligen redovisas resultat från en aktuell studie vid Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Linköping, där patienter med kronisk, post-kirurgisk, perifer neuropatisk smärta hade lägre halter av beta-endorfin i cerebrospinalvätskan än friska kontroller. Kan detta tyda på ett bristfälligt endogent smärthämningssystem hos dessa patienter?

Emmanuel Bäckryd är överläkare vid Smärtenheten, Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Linköping, samt doktorand vid Hälsouniversitetet, Linköping. Han är specialist i Anestesi och Intensivvård samt Smärtlindring, och innehavare av Nordic Diploma in Advanced Pain Medicine. Han har också en kandidatexamen i teologi.

Kliniskt arbetar Emmanuel i huvudsak med cancer-relaterad smärta, komplicerad akut smärta hos inneliggande patienter, samt kronisk neuropatisk smärta. Hans doktorandprojekt handlar om cerebrospinalvätskan vid svåra smärttillstånd, dels som en infusionsväg för läkemedel (intrathekal analgesi), dels som potentiell källa för biomarkörer vid neuropatisk smärta.