Berit Björkman – Amputees’ experience and descriptions of phantom phenomena – a qualitative study

Berit Björkman, socionom, fil.mag. i socialt arbete, Med Dr Fantomfenomenet utgör ett väldokumenterat post-operativt smärttillstånd, där tillfredsställande behandlingsförslag saknas. Den borttagna kroppsdelen upplevs av den amputerade som kvarvarande och kan inkludera såväl smärta som andra komplexa sensationer. Befintlig kunskap härrör huvudsakligen från studier kring extremitetsamputationer, men fenomenet beskrivs även efter amputationer av andra kroppsdelar t.ex. bröst. Avhandlingens övergripande syfte var att belysa och förstå hur amputerade upplever och beskriver sin fantom i vardagen och i vilken utsträckning dessa beskrivningar är påverkade av sociokulturella faktorer. Studiens design var: prospektiv, kvalitativ intervjustudie. 28 män och kvinnor, i olika åldrar och med olika bakomliggande orsaker till amputation/bröstkirurgi: cancer (sarkom respektive bröstcancer; vaskulära sjukdomar/diabetes; och trauma) ingick i studien. Fyra intervjuer genomfördes under en två års period. Både fantomsmärta och fantomsensationer beskrevs. Fantomsensationerna tillskrevs den högsta graden av obehag. Oavsett amputationsorsak beskrevs amputationen, som ett livsavgörande avbrott för vardag och framtid. Den förlorade kroppsdelens betydelse framstod tydligt. Konsekvenserna drabbade de äldre hårdast. Bröstfantomupplevelserna var svårare att beskriva och ”placera” än upplevelserna efter extremitetsamputationerna. Konklusion: För att förstå individen och hans/hennes fantomproblematik räcker det inte enbart med att efterfråga intensitet hos fantomsmärtan/fantomsensationerna. Individens beskrivning av kroppsförlustens betydelse för honom/henne utgöra värdefulla nycklar till förståelse för vad som kan påverka patientens upplevelse av sin fantom. BERIT BJÖRKMAN: AKTUELLT CV. Socionom, Fil.mag. i Socialt Arbete, Med.Dr. Kliniskt tjänstgjort som kurator på Lungmedicinska klinken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna i ca 15 år, därefter: från 1988 till och med 2012 (samma sjukhus), Smärtsektionen, numera Sektionen för Trauma och Tumör på Smärtcentrum, ANOPIVA-KLINIKEN. Sedan vice ordförande i Svensk förening för Beteendevetenskap inom Smärta och tillika medlem i Valberedningen till Svenskt Smärtforum.

  • 22:29
Berit Björkman, socionom, fil.mag. i socialt arbete, Med Dr

Fantomfenomenet utgör ett väldokumenterat post-operativt smärttillstånd, där tillfredsställande behandlingsförslag saknas. Den borttagna kroppsdelen upplevs av den amputerade som kvarvarande och kan inkludera såväl smärta som andra komplexa sensationer. Befintlig kunskap härrör huvudsakligen från studier kring extremitetsamputationer, men fenomenet beskrivs även efter amputationer av andra kroppsdelar t.ex. bröst.
Avhandlingens övergripande syfte var att belysa och förstå hur amputerade upplever och beskriver sin fantom i vardagen och i vilken utsträckning dessa beskrivningar är påverkade av sociokulturella faktorer.
Studiens design var: prospektiv, kvalitativ intervjustudie. 28 män och kvinnor, i olika åldrar och med olika bakomliggande orsaker till amputation/bröstkirurgi: cancer (sarkom respektive bröstcancer; vaskulära sjukdomar/diabetes; och trauma) ingick i studien. Fyra intervjuer genomfördes under en två års period.
Både fantomsmärta och fantomsensationer beskrevs. Fantomsensationerna tillskrevs den högsta graden av obehag. Oavsett amputationsorsak beskrevs amputationen, som ett livsavgörande avbrott för vardag och framtid. Den förlorade kroppsdelens betydelse framstod tydligt. Konsekvenserna drabbade de äldre hårdast. Bröstfantomupplevelserna var svårare att beskriva och ”placera” än upplevelserna efter extremitetsamputationerna.
Konklusion: För att förstå individen och hans/hennes fantomproblematik räcker det inte enbart med att efterfråga intensitet hos fantomsmärtan/fantomsensationerna. Individens beskrivning av kroppsförlustens betydelse för honom/henne utgöra värdefulla nycklar till förståelse för vad som kan påverka patientens upplevelse av sin fantom.

BERIT BJÖRKMAN: AKTUELLT CV.
Socionom, Fil.mag. i Socialt Arbete, Med.Dr.
Kliniskt tjänstgjort som kurator på Lungmedicinska klinken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna i ca 15 år, därefter: från 1988 till och med 2012 (samma sjukhus), Smärtsektionen, numera Sektionen för Trauma och Tumör på Smärtcentrum, ANOPIVA-KLINIKEN.
Sedan vice ordförande i Svensk förening för Beteendevetenskap inom Smärta och tillika medlem i Valberedningen till Svenskt Smärtforum.