Hur hjälper vi patienterna med de mest komplexa smärttillstånden?

Hur hjälper vi patienterna med de mest komplexa smärttillstånden? Eva-Britt Hysing, läkare, doktorand, Lena Smith läkare, med dr, Kristoffer Bothelius, psykolog, doktorand, Kerstin Blixt-Hallin, sjuksköterska, Nenne Schönqvist, sjuksköterska, Viktoria Arana, sjukgymnast, Sara Hörnqvist, sjukgymnast, Ylva Karlsson, arbetsterapeut, Maria Holmgren, sekreterare Inom alla medicinska områden finns patienter med mycket komplexa smärttillstånd. Ibland är det svårt hitta ett bra omhändertagande för dessa inom ramen för den vanliga sjukvården. Vid Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala, finns en avdelning för inneliggande rehabilitering för denna komplicerade grupp patienter. På enheten, som tar emot patienter från hela landet, bedrivs sedan mer än 20 år slutenvårdsrehabilitering med multidisciplinära team. Målgruppen är patienterna med de mest komplexa smärttillstånden, där det ofta även föreligger annan somatisk eller psykiatrisk samsjuklighet. Patienterna har en hög grad av funktionsnedsättning och är i mycket liten utsträckning i förvärvsarbete. Denna grupp har vanligen genomgått rehabiliteringsförsök med otillfredsställande resultat eller har ansetts för komplex för detta. Gruppen karaktäriseras av låg upplevd egenkontroll, låg livskvalitet, uttalade kognitiva svårigheter samt psykologisk inflexibilitet. De upplever en mängd symtom vid sidan av smärtan och 70 % behandlas med opioider. Rehabiliteringsprogrammet är sex veckor långt och består av individuell rehabilitering inom ramen för ett gruppformat. Idag har behandlingen en pragmatisk och tydligt beteendemedicinsk inriktning med bas i evidensbaserad behandling. Målet med rehabiliteringen är att minska den funktionsnedsättning som smärtan orsakar och därmed öka patientens livskvalitet samt minska sjukvårdskonsumtionen. Under presentationen kommer grunderna till behandlingen och dess olika komponenter att beskrivas och diskuteras utifrån de utmaningar som det innebär att behandla en patientgrupp som anses ”för sjuk för sjukvården”. Detta sker med hjälp av patientfall hämtade från patienter med komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS), där även interventioner riktade direkt mot de förändringar i hjärnans bark som ses vid långvarig smärta är en viktig del av det samlade rehabiliteringsupplägget.

  • 38:54
Hur hjälper vi patienterna med de mest komplexa smärttillstånden?
Eva-Britt Hysing, läkare, doktorand, Lena Smith läkare, med dr, Kristoffer Bothelius, psykolog, doktorand, Kerstin Blixt-Hallin, sjuksköterska, Nenne Schönqvist, sjuksköterska, Viktoria Arana, sjukgymnast, Sara Hörnqvist, sjukgymnast, Ylva Karlsson, arbetsterapeut, Maria Holmgren, sekreterare

Inom alla medicinska områden finns patienter med mycket komplexa smärttillstånd. Ibland är det svårt hitta ett bra omhändertagande för dessa inom ramen för den vanliga sjukvården. Vid Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala, finns en avdelning för inneliggande rehabilitering för denna komplicerade grupp patienter. På enheten, som tar emot patienter från hela landet, bedrivs sedan mer än 20 år slutenvårdsrehabilitering med multidisciplinära team. Målgruppen är patienterna med de mest komplexa smärttillstånden, där det ofta även föreligger annan somatisk eller psykiatrisk samsjuklighet.
Patienterna har en hög grad av funktionsnedsättning och är i mycket liten utsträckning i förvärvsarbete. Denna grupp har vanligen genomgått rehabiliteringsförsök med otillfredsställande resultat eller har ansetts för komplex för detta. Gruppen karaktäriseras av låg upplevd egenkontroll, låg livskvalitet, uttalade kognitiva svårigheter samt psykologisk inflexibilitet. De upplever en mängd symtom vid sidan av smärtan och 70 % behandlas med opioider.
Rehabiliteringsprogrammet är sex veckor långt och består av individuell rehabilitering inom ramen för ett gruppformat. Idag har behandlingen en pragmatisk och tydligt beteendemedicinsk inriktning med bas i evidensbaserad behandling. Målet med rehabiliteringen är att minska den funktionsnedsättning som smärtan orsakar och därmed öka patientens livskvalitet samt minska sjukvårdskonsumtionen.
Under presentationen kommer grunderna till behandlingen och dess olika komponenter att beskrivas och diskuteras utifrån de utmaningar som det innebär att behandla en patientgrupp som anses ”för sjuk för sjukvården”. Detta sker med hjälp av patientfall hämtade från patienter med komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS), där även interventioner riktade direkt mot de förändringar i hjärnans bark som ses vid långvarig smärta är en viktig del av det samlade rehabiliteringsupplägget.