Ylva Lidén – Procedurrelaterad smärta hos patienter med en cancersjukdom

Procedurrelaterad smärta hos patienter med en cancersjukdom Ylva Lidén, Leg anestesisjuksköterska, Med. dr, Smärt, Karolinska Universitetssjukhuset Solna Vuxna patienter med en cancersjukdom genomgår ofta en mängd diagnostiska och terapeutiska procedurer som kan orsaka smärta och oro av varierande intensitet. Avhandlingens övergripande syfte var att belysa förekomsten av smärta och oro vid olika procedurer med fokus på benmärgprov (BMP) samt överensstämmelse av förekomst och intensitet av smärta och oro vid BMP mellan patient och sjukvårdspersonal. Studiens design var prospektiv och baserades på enkäter. Resultatet visade att sjukhusvårdade onkologiska patienter hade genomgått 16 olika typer av procedurer (median sex) under en vecka, hälften av procedurerna rapporterades som smärtsamma, en tredjedel av procedurerna rapporterades som mer smärtsamt än förväntat. Avseende BMP erfor 70% av patienterna smärta, en tredjedel rapporterade svår smärta. Riskfaktorer att erfara smärta vid BMP var: existerande smärta före BMP, oro för nålsticket och resultatet av provtagningen samt om personen var sjukskriven eller arbetslös. Det var mycket svag – svag överensstämmelse avseende förekomst av smärta och oro vid BMP mellan patient och sjukvårdspersonal. Sjukvårdspersonal underskattade svår smärta och överskattade lindrig smärta. Konklusion: Sjukvårdspersonal bör identifiera patienter som löper ökad risk för smärta under en procedur, bedöma ochhantera patienter smärta och oro under en procedur och utveckla evidensbaserade riktlinjer för patienter som genomgår olika typer av procedurer

  • 14:32
Procedurrelaterad smärta hos patienter med en cancersjukdom

Ylva Lidén, Leg anestesisjuksköterska, Med. dr, Smärt, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Vuxna patienter med en cancersjukdom genomgår ofta en mängd diagnostiska och terapeutiska procedurer som kan orsaka smärta och oro av varierande intensitet. Avhandlingens övergripande syfte var att belysa förekomsten av smärta och oro vid olika procedurer med fokus på benmärgprov (BMP) samt överensstämmelse av förekomst och intensitet av smärta och oro vid BMP mellan patient och sjukvårdspersonal. Studiens design var prospektiv och baserades på enkäter.
Resultatet visade att sjukhusvårdade onkologiska patienter hade genomgått 16 olika typer av procedurer (median sex) under en vecka, hälften av procedurerna rapporterades som smärtsamma, en tredjedel av procedurerna rapporterades som mer smärtsamt än förväntat. Avseende BMP erfor 70% av patienterna smärta, en tredjedel rapporterade svår smärta. Riskfaktorer att erfara smärta vid BMP var: existerande smärta före BMP, oro för nålsticket och resultatet av provtagningen samt om personen var sjukskriven eller arbetslös. Det var mycket svag – svag överensstämmelse avseende förekomst av smärta och oro vid BMP mellan patient och sjukvårdspersonal. Sjukvårdspersonal underskattade svår smärta och överskattade lindrig smärta.
Konklusion: Sjukvårdspersonal bör identifiera patienter som löper ökad risk för smärta under en procedur, bedöma ochhantera patienter smärta och oro under en procedur och utveckla evidensbaserade riktlinjer för patienter som genomgår olika typer av procedurer