Ungdomars upplevelser av att genomgå skolioskirurgi

Anna-Clara Rullander, Medicine doktor inom ämnet omvårdnad, lektor på Institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet Ungdomars upplevelser av att genomgå skolioskirurgi, mönster av smärta och psykologiska aspekter Bakgrund Idiopatisk skolios drabbar cirka 1 – 3 % av alla barn och ungdomar mellan 10 och 16 år och av dem är cirka 80 % flickor. Skolioskirurgi är en stor elektiv barn- och ungdomsortopedisk procedur, och det kirurgiska ingreppet orsakar svår smärta som fordrar avancerad postoperativ smärtlindring. Syfte Syftet har varit att belysa ungdomars upplevelser och erfarenheter av att genomgå skolioskirurgi, mönster av smärta och de psykologiska konsekvenserna av upplevelserna. Metod Avhandlingen består av fyra delstudier. I studie I och II har deltagarna rekryterats från samma kohort. Studiedeltagarna och föräldrar/vårdnadshavare ombads att fylla i ett formulär med frågor om deras upplevda smärta, illamående och nöjdhet med den totala upplevelsen under sjukhusvistelsen. Studie II är en kvalitativ intervjustudie med sex ungdomar från kohorten i studie I. Studie III och IV är prospektiva studier. 37 ungdomar med idiopatisk skolios deltog. De fick genomgå psykometriska test, strukturerade intervjuer och skatta upplevd smärta på den tredje postoperativa dagen. I studie IV fick studiedeltagarna skatta sin smärta, skriva dagbok samt bli intervjuade. Resultat De fyra studierna visar att skolioskirurgi genererar nervositet och rädsla innan operationen, svår postoperativ smärta, illamående och förstoppning efter operationen. En mycket krävande återhämtning i hemmet och kvarvarande smärta beskrivs. Post traumatisk stress förekommer två år efter operationen. Det finns signifikanta korrelationer mellan stress och smärta. Smärtnivåerna varierar kraftigt både mellan olika tidpunkter och mellan studiedeltagare. Slutsats Om den preoperativa stressen reducerades, den postoperativa smärtlindringen optimerades och ungdomarna fick bättre stöd under återhämtningstiden skulle totalupplevelsen förbättras och risken för traumatisering minskas.

  • 14:23
Anna-Clara Rullander, Medicine doktor inom ämnet omvårdnad, lektor på Institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet

Ungdomars upplevelser av att genomgå skolioskirurgi, mönster av smärta och psykologiska aspekter

Bakgrund
Idiopatisk skolios drabbar cirka 1 – 3 % av alla barn och ungdomar mellan 10 och 16 år och av dem är cirka 80 % flickor. Skolioskirurgi är en stor elektiv barn- och ungdomsortopedisk procedur, och det kirurgiska ingreppet orsakar svår smärta som fordrar avancerad postoperativ smärtlindring.
Syfte
Syftet har varit att belysa ungdomars upplevelser och erfarenheter av att genomgå skolioskirurgi, mönster av smärta och de psykologiska konsekvenserna av upplevelserna.
Metod
Avhandlingen består av fyra delstudier. I studie I och II har deltagarna rekryterats från samma kohort. Studiedeltagarna och föräldrar/vårdnadshavare ombads att fylla i ett formulär med frågor om deras upplevda smärta, illamående och nöjdhet med den totala upplevelsen under sjukhusvistelsen.
Studie II är en kvalitativ intervjustudie med sex ungdomar från kohorten i studie I.
Studie III och IV är prospektiva studier. 37 ungdomar med idiopatisk skolios deltog. De fick genomgå psykometriska test, strukturerade intervjuer och skatta upplevd smärta på den tredje postoperativa dagen.
I studie IV fick studiedeltagarna skatta sin smärta, skriva dagbok samt bli intervjuade.
Resultat
De fyra studierna visar att skolioskirurgi genererar nervositet och rädsla innan operationen, svår postoperativ smärta, illamående och förstoppning efter operationen. En mycket krävande återhämtning i hemmet och kvarvarande smärta beskrivs. Post traumatisk stress förekommer två år efter operationen.
Det finns signifikanta korrelationer mellan stress och smärta. Smärtnivåerna varierar kraftigt både mellan olika tidpunkter och mellan studiedeltagare.
Slutsats
Om den preoperativa stressen reducerades, den postoperativa smärtlindringen optimerades och ungdomarna fick bättre stöd under återhämtningstiden skulle totalupplevelsen förbättras och risken för traumatisering minskas.