Nya "transdiagnostiska" terapiformer för personer med kronisk smärta

Matilda Wurm psykolog och doktorand, Katja Boersma leg. psykolog och lektor i psykologi, CHAMP, Center för Health and Medical Psychology, Örebro universitet. Att ha känslomässiga problem i samband med kronisk smärta är kopplad till en rad negativa smärtrelaterade utfall, inklusive suboptimala behandlingsresultat. Det är därför viktigt att vidareutveckla behandlingsinsatser för patienter med samtidig smärta och känslomässig problematik. Detta föredrag ger exempel på nyutvecklade behandlingsformer som kan bidra till förbättringen av vården för smärtpatienter. 1. Unified protocol (UP): Samförekomsten av smärt- och emotionell problematik kan förklaras utifrån gemensamma vidmakthållande faktorer såsom katastrofierande och undvikande. UP är en behandlingsform som är speciellt inriktad på dessa gemensamma faktorer och kan därmed vara hjälpsam för patienter medsamsjuklighet. Detta föredrag presenterar bakgrunden till UP samt resultat av en upprepad kontrollerad fallstudie (N = 8). Syftet med denna studie var att testa genomförbarheten och effekten av en guidad internet-förmedlad version av UP som en sekundär intervention för personer med smärtproblematik och samsjuklig emotionell problematik. Huvudsakliga effektmått var genomförbarhet, patienttillfredsställelse samt grad av känslomässiga problem. 2. Compassion Fokuserad Therapy (CFT). Många gånger är problemen som smärtpatienter upplever förknippade med skam, självkritik och social isolering. CFT har under de senaste åren fått ökat kliniskt och vetenskapligt intresse som ett sätt att motverka dessa problem. Fokus i CFT är att öka individens förmåga att uppleva värme, acceptans och gemenskap i förhållande till sig själv och andra. Därför kan CFT vara en lovande strategi för att ta itu med självkritik och skam även hos kroniska smärtpatienter med känslomässiga problem. Detta föredrag presenterar bakgrunden till CFT och tillämpningen på smärtproblematik samt presenterar preliminära resultat av en upprepad, kontrollerad fallstudie (N = 6) som undersöker effekten av en 7 veckors, Internet förmedlad CFT. Syftet med studien är att undersöka huruvida CFT kan leda till ökad själv medkänsla, minskad skam, självkritik, depression och ångestsymtom hos patienter med kronisk smärta och samtidig ångest och/eller (?) depression.

  • 47:07
Matilda Wurm psykolog och doktorand, Katja Boersma leg. psykolog och lektor i psykologi, CHAMP, Center för Health and Medical Psychology, Örebro universitet.

Att ha känslomässiga problem i samband med kronisk smärta är kopplad till en rad negativa smärtrelaterade utfall, inklusive suboptimala behandlingsresultat. Det är därför viktigt att vidareutveckla behandlingsinsatser för patienter med samtidig smärta och känslomässig problematik. Detta föredrag ger exempel på nyutvecklade behandlingsformer som kan bidra till förbättringen av vården för smärtpatienter.
1. Unified protocol (UP): Samförekomsten av smärt- och emotionell problematik kan förklaras utifrån gemensamma vidmakthållande faktorer såsom katastrofierande och undvikande. UP är en behandlingsform som är speciellt inriktad på dessa gemensamma faktorer och kan därmed vara hjälpsam för patienter medsamsjuklighet. Detta föredrag presenterar bakgrunden till UP samt resultat av en upprepad kontrollerad fallstudie (N = 8). Syftet med denna studie var att testa genomförbarheten och effekten av en guidad internet-förmedlad version av UP som en sekundär intervention för personer med smärtproblematik och samsjuklig emotionell problematik. Huvudsakliga effektmått var genomförbarhet, patienttillfredsställelse samt grad av känslomässiga problem.
2. Compassion Fokuserad Therapy (CFT). Många gånger är problemen som smärtpatienter upplever förknippade med skam, självkritik och social isolering. CFT har under de senaste åren fått ökat kliniskt och vetenskapligt intresse som ett sätt att motverka dessa problem. Fokus i CFT är att öka individens förmåga att uppleva värme, acceptans och gemenskap i förhållande till sig själv och andra. Därför kan CFT vara en lovande strategi för att ta itu med självkritik och skam även hos kroniska smärtpatienter med känslomässiga problem. Detta föredrag presenterar bakgrunden till CFT och tillämpningen på smärtproblematik samt presenterar preliminära resultat av en upprepad, kontrollerad fallstudie (N = 6) som undersöker effekten av en 7 veckors, Internet förmedlad CFT. Syftet med studien är att undersöka huruvida CFT kan leda till ökad själv medkänsla, minskad skam, självkritik, depression och ångestsymtom hos patienter med kronisk smärta och samtidig ångest och/eller (?) depression.