Identifying rehabilitation needs of forced resettled women from the Middle East diaspora living with chronic pain

Viktoria Zander, Dr. Med.vet, Leg. Sjukgymnast, Verksamhetsutvecklare VC City, Eskilstuna Syftet med avhandlingen var att belysa orsaker till muskuloskeletal smärta och förslag till rehabiliteringsåtgärder för att kunna stödja identifikation av behov hos kvinnor från Mellanöstern. De två inledande studierna vände sig till irakiska kvinnor (studie I) samt till personal inom primärvården (studie II). Genom intervjuer och frågeformulär var syftet att belysa upplevda orsaker och förslag till åtgärder mot kronisk muskuloskeletal smärta hos ofrivilligt migrerade kvinnor från Mellanöstern, utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. Resultaten från delstudierna har tillsammans med en litteraturöversikt använts för att utveckla en intervjuguide, som validerades genom kognitiva intervjuer och en pilot studie (studie III). Intervjuguiden utvärderades ytterligare genom en interventionsstudie (studie IV). Resultaten visade på svårigheter att identifiera och möta behoven hos kvinnor med flyktingbakgrund och som lider av kronisk smärta. Ett ökat stöd för personal i identifiering av rehabiliteringsbehov och planering av åtgärder skulle förhoppningsvis kunna hjälpa dessa kvinnor till en mer effektiv rehabilitering. Det var syftet med att utveckla en intervjuguide utifrån ett person-centrerat förhållningssätt, och som beaktar fysiska, psykiska, sociala, men också spirituella dimensioner. En utvärdering av intervjuguiden belyste utmaningar såsom en upplevd avsaknad av kompetens att ta hand om uppkomna situationer och reaktioner till följd av frågor om genomgångna trauman, tillsammans med organisatoriska faktorer som bristande samarbete och tidspress. Resultaten belyser ett behov av organisatoriska förändringar med ökat samarbete mellan sjukvården och aktörer inom samhället, liksom ökad medvetenhet och nya rutiner inom primärvården för att undvika att försätta patienten i underläge, utan istället stödja hennes kamp för att återfå en känsla av kontroll i hennes livssituation.

  • 14:18
Viktoria Zander, Dr. Med.vet, Leg. Sjukgymnast, Verksamhetsutvecklare VC City, Eskilstuna

Syftet med avhandlingen var att belysa orsaker till muskuloskeletal smärta och förslag till rehabiliteringsåtgärder för att kunna stödja identifikation av behov hos kvinnor från Mellanöstern.
De två inledande studierna vände sig till irakiska kvinnor (studie I) samt till personal inom primärvården (studie
II). Genom intervjuer och frågeformulär var syftet att belysa upplevda orsaker och förslag till åtgärder mot
kronisk muskuloskeletal smärta hos ofrivilligt migrerade kvinnor från Mellanöstern, utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. Resultaten från delstudierna har tillsammans med en litteraturöversikt använts för att utveckla en intervjuguide, som validerades genom kognitiva intervjuer och en pilot studie (studie III). Intervjuguiden utvärderades ytterligare genom en interventionsstudie (studie IV).
Resultaten visade på svårigheter att identifiera och möta behoven hos kvinnor med flyktingbakgrund och som lider
av kronisk smärta. Ett ökat stöd för personal i identifiering av rehabiliteringsbehov och planering av åtgärder skulle förhoppningsvis kunna hjälpa dessa kvinnor till en mer effektiv rehabilitering. Det var syftet med att utveckla en intervjuguide utifrån ett person-centrerat förhållningssätt, och som beaktar fysiska, psykiska, sociala, men också spirituella dimensioner. En utvärdering av intervjuguiden belyste utmaningar såsom en upplevd avsaknad av kompetens att ta hand om uppkomna situationer och reaktioner till följd av frågor om genomgångna trauman, tillsammans med organisatoriska faktorer som bristande samarbete och tidspress.
Resultaten belyser ett behov av organisatoriska förändringar med ökat samarbete mellan sjukvården och aktörer inom samhället, liksom ökad medvetenhet och nya rutiner inom primärvården för att undvika att försätta patienten i underläge, utan istället stödja hennes kamp för att återfå en känsla av kontroll i hennes livssituation.