Pain and its relation to participation in valued activities in rheumatoid arthritis

Inger Ahlstrand, PhD, Reg.OT Department of Rehabilitation, School of Health and Welfare, Jönköping University. inger.ahlstrand@ju.se Bakgrund: Trots dagens rutiner med tidiga insatser för personer med RA rapporterar många fortfarande omfattande funktionshinder som smärta och svårigheter i de aktiviteter som värderas som viktiga att kunna utföra. Övergripande syfte med avhandlingen var att utforska och beskriva relationen mellan smärta och delaktighet i viktiga aktiviteter vid RA. Metod: Kohortstudie där kvinnor och män med RA, omhändertagna med dagens behandlingsstrategier (n = 276), jämfördes med personer med RA som diagnostiserades 10 år tidigare (n = 373), följdes av en fokusgruppsstudie (n=33) samt studier med data från Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) kombinerat med enkät om sociodemografiska data, smärta, personliga faktorer och delaktighet i viktiga livsaktiviteter (n=737). Beskrivande och analyserande statistik med multipel regression och strukturell ekvationsmodellering (SEM) samt innehållsanalys. Resultat: Dagens personer med RA rapporterar betydligt lägre smärta och aktivitetsbegränsningar än personer som diagnostiserats tio år tidigare, men såväl smärta som aktivitetsbegränsningar är fortfarande uttalade. Relationen mellan smärta och delaktighet beskrevs som multidimensionellt och dynamiskt. Smärta försvårade möjligheten att hitta en lämplig aktivitetsnivå, vilket i sin tur påverkade balansen i dagliga aktiviteter. Personliga faktorer, representerat av ”self-efficacy” och smärtacceptans, är relaterade till delaktighet i viktiga aktiviteter hos såväl män och kvinnor med RA. Slutsatser: Resultatet i avhandlingen visar på ett fortsatt behov av multidisciplinära rehabiliteringsinsatser trots nuvarande omhändertagande och behandlingsstrategier. Smärta och delaktighet i viktiga aktiviteter behöver analyseras och behandlas omsorgsfullt inom ramen för den unika personens behov och önskemål, för att möjliggöra delaktighet i de aktiviteter som personer med RA uppfattar som viktiga för dem.

  • 16:36
Inger Ahlstrand, PhD, Reg.OT Department of Rehabilitation, School of Health and Welfare, Jönköping University. inger.ahlstrand@ju.se

Bakgrund: Trots dagens rutiner med tidiga insatser för personer med RA rapporterar många fortfarande omfattande funktionshinder som smärta och svårigheter i de aktiviteter som värderas som viktiga att kunna utföra.
Övergripande syfte med avhandlingen var att utforska och beskriva relationen mellan smärta och delaktighet i viktiga aktiviteter vid RA.
Metod: Kohortstudie där kvinnor och män med RA, omhändertagna med dagens behandlingsstrategier (n = 276), jämfördes med personer med RA som diagnostiserades 10 år tidigare (n = 373), följdes av en fokusgruppsstudie (n=33) samt studier med data från Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) kombinerat med enkät om sociodemografiska data, smärta, personliga faktorer och delaktighet i viktiga livsaktiviteter (n=737). Beskrivande och analyserande statistik med multipel regression och strukturell ekvationsmodellering (SEM) samt innehållsanalys.
Resultat: Dagens personer med RA rapporterar betydligt lägre smärta och aktivitetsbegränsningar än personer som diagnostiserats tio år tidigare, men såväl smärta som aktivitetsbegränsningar är fortfarande uttalade. Relationen mellan smärta och delaktighet beskrevs som multidimensionellt och dynamiskt. Smärta försvårade möjligheten att hitta en lämplig aktivitetsnivå, vilket i sin tur påverkade balansen i dagliga aktiviteter. Personliga faktorer, representerat av ”self-efficacy” och smärtacceptans, är relaterade till delaktighet i viktiga aktiviteter hos såväl män och kvinnor med RA.
Slutsatser: Resultatet i avhandlingen visar på ett fortsatt behov av multidisciplinära rehabiliteringsinsatser trots nuvarande omhändertagande och behandlingsstrategier.
Smärta och delaktighet i viktiga aktiviteter behöver analyseras och behandlas omsorgsfullt inom ramen för den unika personens behov och önskemål, för att möjliggöra delaktighet i de aktiviteter som personer med RA uppfattar som viktiga för dem.